Slideshow image

AC, NNW, ASS

AUTOCASCO

Przedmiotem objętym ochroną ubezpieczeniowa są pojazdy wraz z wyposażeniem zarejestrowane na właściciela Rzeczypospolitej Polskiej. Ochroną ubezpieczeniowa są objęte szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, utracie lub jego wyposażenia wskutek następujących zdarzeń:
 • wypadku drogowego przy współudziale innych pojazdów lub uczestników ruchu drogowego,
 • pozostałych wypadków powstałych wskutek nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z innymi pojazdami, osobami lub zwierzętami,
 • uszkodzenia przez osoby trzecie,
 • kradzieży,
 • pożaru, wybuchu,
 • huraganu, gradu, uderzenia pioruna, powodzi.
Wymagający kierowco mamy dla Ciebie coś wyjątkowego zapytaj o specjalny pakiet Oc + Ac.
Ubezpieczenia OC,AC,NNW, ASS, uzupełniają się wzajemnie i zapewniają pełną ochronę w każdej sytuacji na drodze.

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Przedmiotem ubezpieczenia są: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych
 • w związku z ruchem pojazdu,
 • podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • bezpośrednio przy jego załadowaniu lub wyładowaniu,
 • podczas zatrzymania pojazdu, postoju pojazdu lub naprawy pojazdu.
ASSISTANCE

Przedmiotem ubezpieczenia są: świadczenia w związku z zaistniałym wypadkiem, awarią, kolizją, nieszczęśliwym wypadkiem, nagłym zachorowaniem. Z tytułu umowy ubezpieczenia assistance w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniowa, objęta jest pomoc:
 • informacyjna,
 • techniczna,
 • w podróży,
 • medyczna,
 • finansowa i prawna