Slideshow image

Ubezpieczenia turystyczne i koszty leczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:

- koszty leczenia szpitalnego w kraju i zagranicą
- ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i zagranicą
- ubezpieczenie cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych na stałe za granicą w czasie ich pobytu w RP
- koszty leczenia w związku z uprawianiem sportów zimowych