Slideshow image

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym (cargo)

Mienie jest ubezpieczone na całej trasie przewozu, a w przypadku zaistnienia konieczności - wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowym składowaniem mienia podczas przebiegu transportu.
Zakres podstawowy obejmuje ubezpieczenie szkód, powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, gradu, upadku statku powietrznego na środek transportu.
Zakres rozszerzony: oprócz ryzyk z zakresu podstawowego obejmuje dodatkowo szkody, powstałe na skutek kradzieży z włamaniem, rabunku.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i zagranicznym.