Slideshow image

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność spedytora za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą ubezpieczający (spedytor) ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Zakresem ubezpieczenia są szkody powstałe podczas wykonywania umowy spedycji, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki w czasie od jej przejęcia, aż do wydania przewoźnikowi, kolejnemu spedytorowi, nadawcy lub odbiorcy.