fbpx

Budowlano-montażowe

 

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych przeznaczone jest dla inwestorów, głównych wykonawców lub podwykonawców. Obejmuje ochroną ubezpieczeniową prace kontraktowe oraz mienie stanowiące przedmiot budowy

Ubezpieczenie obejmuje szkody materialne powstałe wskutek wszelkich niewymienionych z nazwy zdarzeń losowych, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z zakresu ubezpieczenia.

Ochroną ubezpieczeniową można również objąć:

otoczenie terenu budowy, w szczególności istniejące już mienie przedsiębiorcy,
odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy.
Dodatkowo ochronę można rozszerzyć na:

sprzęt i wyposażenie budowlane,
maszyny budowlane,
koszty usunięcia pozostałości po szkodzie,
odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich,
mienie otaczające.
Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych jest produktem typu All Risk, co oznacza, że obejmuje ochroną szkody materialne w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wszelkich zdarzeń losowych, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczający może zmienić zakres ubezpieczenia poprzez włączenie klauzul dodatkowych w zależności od indywidualnych potrzeb.

Ochrona ubezpieczeniowa trwa od chwili rozpoczęcia robót lub od momentu rozładowania ubezpieczonego mienia na terenie budowy i wygasa z chwilą przekazania obiektu do eksploatacji.

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.