fbpx

Allrisk

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu powstałe wskutek każdego nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenia losowego, które nie zostało wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub jakichkolwiek postanowieniach dodatkowych.

W szczególności ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku:

  • pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, eksplozji; upadku statku powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, gradu, lawiny, śniegu, trzęsienia ziemi, osuwania lub zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, dymu i sadzy, szkody wodociągowej, upadku drzew, budynków lub budowli, przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym

  • kradzieży z włamaniem, rabunku, celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie

  • akcji ratowniczej prowadzonej w związku z jakimikolwiek zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia

  • zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia

Ubezpieczeniem może zostać objęte następujące mienie:

  • budynki i budowle

  • maszyny, urządzenia, wyposażenie

  • środki obrotowe

  • nakłady adaptacyjne – wartość adaptacyjnych robót budowlanych (w tym remontów) i wykończenia wnętrz ustalona na podstawie poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów na dostosowanie pomieszczeń lub budynków niestanowiących własności Ubezpieczonego do rodzaju prowadzonej działalności lub podniesienia standardu tych pomieszczeń lub budynków

  • mienie osób trzecich – mienie przyjęte przez Ubezpieczonego na podstawie umowy w celu wykonania usługi obróbki, naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, sprzedaży, składu, przechowania lub w innym podobnym celu zgodnym z zaleceniem właściciela

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych.  W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.