fbpx

Ubezpieczenie domu / mieszkania

Ubezpieczenie majątku zapewniające ochronę przed nieprzewidzianymi sytuacjami życiowymi. Gwarantuje bezpieczeństwo w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia ubezpieczonego mienia.

Ochroną ubezpieczeniową objąć można:

 • dom mieszkalny (tzw. mury)
 • stałe elementy domu
 • ruchomości domowe
 • budynki niemieszkalne
 • garaż
 • obiekty małej architektury
 • ogrodzenie
Zakres ochrony

Ubezpieczenie chroni majątek od szkód powstałych w skutek:

 • ognia i innych zdarzeń losowych (w tym powodzi)
 • kradzieży z włamaniem i rabunku
 • przepięć
 • wandalizmu i dewastacji
 • stłuczenia (rozbicia) szyb i innych przedmiotów szklanych
 • akcji ratowniczych powstałych w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną
 • Home Assistance: ubezpieczenie zapewniające pomoc w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji w domu – naprawę sprzętu RTV, AGD i PC. Jest to możliwość szybkiego i bezpłatnego skorzystania z usług szerokiego grona specjalistów, tj. np. ślusarza, hydraulika, elektryka, szklarza.
 • NNW: ubezpieczenie chroniące Ubezpieczonego i jego rodzinę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.