fbpx

OC dla podmiotów leczniczych

 

Ubezpieczenie OC Podmiotu Leczniczego to jedyne pewne i skuteczne zabezpieczenie placówki przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych i szkód w mieniu pacjenta. Proponujemy ubezpieczenie OC obowiązkowe regulowane przepisami prawa. Doskonałym uzupełnieniem tego ubezpieczenia jest OC dobrowolne, które rozszerza zakres ochrony.

Atuty ubezpieczeń OC Podmiotu Leczniczego (obowiązkowego i dobrowolnego)

 1. Ochrona przed finansowymi skutkami szkód powstałych w trakcie wykonywania pracy
 2. Suma gwarancyjna do 150 000 euro na jedno zdarzenie
 3. Indywidualne doradztwo wyspecjalizowanego agenta
 4. Możliwość dokupienia specjalistycznego ubezpieczenia medycyny estetycznej 

OC obowiązkowe

Zakres i warunki tego ubezpieczenia zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r: Ubezpieczeniem OC obowiązkowym objęte są szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób objętych ubezpieczeniem, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

OC obowiązkowe adresowane jest do wszystkich podmiotów leczniczych.

Czego nie ma w zakresie OC obowiązkowego?

 • szkód na osobie bez związku z udzielanymi świadczeniami
 • szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia pacjenta
 • szkód polegających na zapłacie kar umownych
 • roszczeń związanych z naruszeniem praw pacjenta, które nie wiązały się z uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta
 • medycyny estetycznej

OC dobrowolne

W ramach ubezpieczenia OC dobrowolnego istnieje możliwość dokupienia dodatkowego zakresu ochrony:

 • ubezpieczenie szkód wyrządzonych pracownikom zatrudnionym przez Ubezpieczającego (OC pracodawcy)
 • ubezpieczenie rzeczy ruchomych użytkowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem (OC najemcy ruchomości)
 • ubezpieczenie szkód będących następstwem udzielania świadczeń w zakresie medycyny estetycznej stomatologicznej
 • przed konsekwencjami szkód powstałych wskutek działania szkodliwych substancji w wyniku zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych
 • ubezpieczenia nadwyżkowego w zakresie nieobjętym wypłatą w ramach obowiązkowego ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, z uwagi na wyczerpanie sumy gwarancyjnej w tym ubezpieczeniu
 • OC za szkody organizacyjne powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym i organizacyjnym, związanych z zarządzaniem podmiotem leczniczym
 • ubezpieczenie naruszenia praw pacjenta

 

Ubezpieczenie zapewnia ochronę lekarzom i lekarzom dentystom wykonującym niechirurgiczne zabiegi medyczne, medyczno – stomatologiczne i kosmetyczne w celu poprawienia wyglądu pacjentów.

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.