fbpx

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla przedsiębiorcy

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Zakres ubezpieczenia: obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu (odpowiedzialność cywilna za produkt), w tym:

-odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
-szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
-utracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową,
-szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane,
-koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej
-szkody powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego podczas podróży służbowych
-szkody powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP
-szkody w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego,
-szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem,
-szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania,
-szkody wynikłe z działania środków wybuchowych, fajerwerków, młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów,
-szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
-szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem.
Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe, w tym między innymi:

-odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe poza terytorium RP,
-odpowiedzialność cywilną wzajemną pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem oraz pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem a ich podwykonawcami,
-odpowiedzialność cywilną najemcy ruchomości,
-odpowiedzialność cywilną pracodawcy,
-odpowiedzialność cywilną przechowawcy,
-odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z emisji substancji niebezpiecznych,
-odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu poddanym obróbce lub innym czynnościom,
-odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez energię,
-odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez półprodukt,
-odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez maszyny lub inne urządzenia wyprodukowane, -dostarczone, naprawiane przez osoby objęte ubezpieczeniem,
-odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone umyślnie,
-odpowiedzialność cywilną za czyste straty finansowe,
-odpowiedzialność cywilną za koszty usunięcia i zastąpienia wadliwej rzeczy ruchomej przez rzecz wolną od wad,
-odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane oddziaływaniem wibracji, osunięciem się ziemi, osiadaniem gruntu,
-koszty wycofania wadliwego produktu z rynku

 

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych.  W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.