fbpx

OC rolnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego posiadacza gospodarstwa rolnego (osoby fizycznej).

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osób, które pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziły szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim, będące następstwem:

  • śmierci
  • uszkodzenia ciała
  • rozstroju zdrowia
  • uszkodzenia lub zniszczenia mienia

Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Suma gwarancyjna to kwota zabezpieczenia na wypadek szkód, która wynosi:

  • w przypadku szkód na osobie 5 000 000 euro
  • w przypadku szkód w mieniu 1 000 000 euro

 

Ubezpieczenie OC rolnika może zostać rozszerzone w ramach jednej polisy o:

Ubezpieczenie innego mienia będącego w posiadaniu rolnika

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych.   W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.