fbpx

Ubezpieczenie Firmy

 Ubezpieczamy:

  • budynki, budowle i lokale,

  • urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia,

  • wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń, w tym niskocenne składniki majątku,

  • środki obrotowe; towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń

  • mienie przyjęte w celu wykonania usługi bądź sprzedaży,

  • wartości pieniężne

  • mienie osobiste pracowników

  • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
  • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
  • utracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową

 

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych.  W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.